دانشنامه نوجوانی

بازی خرپلیس
  • 12
کد مقاله: 1873
بازی خرپلیس
تاریخ خبر: 1395-08-09
0

از بازی های گروهی است که در اکثر نقاط ایران اجرا می شود.بازی خرپلیس(يا: ميخک). پس از يارکشی ، بازی کنان به دو گروه برابر بخش می شوند .

کسی که «ميخ» خوانده میشود و عملاً در بازی هيچ نقشی ندارد ، برای تعيين دو دستهی «خرها» و «پليس» پشک میاندازد (پِشک انداختن) و سپس میرود پشت به ديواری میايستد و قلاب میگيرد . نفر اول دستهی «خرها» خم میشود و سر خود را روی دستهای قلاب شدهی «ميخ» می گذارد . ديگر بازی کنان دسته نيز پشت سر او خم می شوند . بازی کنان دستهی «پليسها» يک به يک دورخيز کرده ، روی پشت بازی کنان دستهی «خرها» میپرند .

سعی نفرات اول بر این است که پرش بيشتری داشته باشند تا جا برای ديگران باقی بماند . نفر آخر بايد ، از يک تا عددی را که از پيش تعيين شده ، يک نفس بخواند . اگر نفر آخر نفس کم بياورد ، يا يکی از افراد گروه بلغزد و پايش با زمين تماس يابد ، همهی گروه میسوزد (سوخته) و جای دو دسته عوض میشود.

نظرات
نظری برای این مقاله ثبت نشده است