A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 518

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 518
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 519

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 519
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 520

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 520
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 521

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 521
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 522

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 522
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 531

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 531
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 532

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 532
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 533

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 533
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

نسخه تست

دانشنامه نوجوانی

بازی خرپلیس
  • 12
کد مقاله: 1873
بازی خرپلیس
تاریخ خبر: 1395-08-09
0

از بازی های گروهی است که در اکثر نقاط ایران اجرا می شود.بازی خرپلیس(يا: ميخک). پس از يارکشی ، بازی کنان به دو گروه برابر بخش می شوند .

کسی که «ميخ» خوانده میشود و عملاً در بازی هيچ نقشی ندارد ، برای تعيين دو دستهی «خرها» و «پليس» پشک میاندازد (پِشک انداختن) و سپس میرود پشت به ديواری میايستد و قلاب میگيرد . نفر اول دستهی «خرها» خم میشود و سر خود را روی دستهای قلاب شدهی «ميخ» می گذارد . ديگر بازی کنان دسته نيز پشت سر او خم می شوند . بازی کنان دستهی «پليسها» يک به يک دورخيز کرده ، روی پشت بازی کنان دستهی «خرها» میپرند .

سعی نفرات اول بر این است که پرش بيشتری داشته باشند تا جا برای ديگران باقی بماند . نفر آخر بايد ، از يک تا عددی را که از پيش تعيين شده ، يک نفس بخواند . اگر نفر آخر نفس کم بياورد ، يا يکی از افراد گروه بلغزد و پايش با زمين تماس يابد ، همهی گروه میسوزد (سوخته) و جای دو دسته عوض میشود.

نظرات
نظری برای این مقاله ثبت نشده است

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 534

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 534
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Statistic_class.php

Line Number: 535

Backtrace:

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 535
Function: _error_handler

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/models/Statistic_class.php
Line: 571
Function: lastVisit

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/application/controllers/News.php
Line: 871
Function: siteStatistic

File: /home/bestbist/domains/bestbist.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once